Skip to main content

Informacje dla instalatora

Ogólne informacje instalacyjne

Przed instalacją urządzenia miejsce jego zamontowania należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, kurzu, pyłu i materiałów palnych.

Urządzenie należy montować na stabilnej podstawie odpowiedniej do jego wagi. Komora paleniska powinna być również przymocowana do ściany dostarczonymi w zestawie elementami montażowymi.

Instalacja

Przed instalacją należy sprawdzić, czy kominek przeznaczony jest do kategorii gazu, do którego ma zostać podłączony. Informacja o kategorii gazu znajduje się na tabliczce znamionowej kominka.

Wentylacja

To urządzenie może być instalowane w każdym pomieszczeniu niezależnie od rodzaju wentylacji.

 

Instalacja systemu sterowania RCE GV60

Zastosowany w tym urządzeniu elektroniczny system sterowania jest zasilany bateryjnie i nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Podłączenie do sieci elektrycznej jest wymagane jeżeli do sterownika kominka podłączone są dodatkowe moduły jak moduł WiFi, LED lub moduł obsługujący system QuadBurner. Odbiornik sygnału jest połączony kablem z modułem elektrozaworu gazowego, na którym znajduje się przełącznik 0/I. Przed uruchomieniem kominka należy upewnić się, że ten przełącznik znajduje się w pozycji I.

 elektrozawor

 

Parowanie odbiornika sygnału i pilota

Aby pilot i odbiornik sygnału mogły się komunikować należy je wstępnie sparować. W tym celu:

– Umieść baterie w odbiorniku sygnału lub podłącz go do zasilacza sieciowego 6V;

– Umieść baterie w pilocie;

– Przyciśnij przez ok. 5 sekund przycisk Reset na odbiorniku sygnału aż usłyszysz długi dźwięk;

– Na pilocie przyciśnij klawisz zmniejszający płomień – krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi sparowanie pilota z odbiornikiem;

Teraz kominek jest gotowy do uruchomienia.

Moduł sterujący pracą kominka może być ukryty pod lub za kominkiem. Należy się upewnić, iż nie będzie narażony na działanie temperatury powyżej  60ºC i że będzie dostępny w celu wymiany baterii.

kontroler

 

 

Ogólne uwagi o urządzeniach z zamkniętą komorą spalania

Istnieje wiele możliwych sposobów podłączeń urządzeń gazowych z zamknięta komorą spalania wyposażonych w koncentryczny system spalinowy. Możliwe jest zarówno odprowadzenie spalin nad dach jak i przez ścianę zewnętrzną. Możemy wykorzystać istniejący komin lub użyć zupełnie nowy.

Urządzenia wykorzystują koncentryczny system kominowy o rurze wewnętrznej 100 lub 130 mm umieszczonej wewnątrz rury zewnętrznej o średnicy 150 lub 200 mm . Spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną wychodząc bezpiecznie na zewnątrz. Przestrzeń między rurą wewnętrzną a zewnętrzną służy do zasysania powietrza niezbędnego w procesie spalania.

Na zewnątrz system koncentryczny zakończony jest terminalem oddzielającym wyrzucane spaliny od zasysanego powietrza. Istotne jest, aby wlot i wylot terminala nie były zablokowane. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniej osłony jeśli terminal jest zlokalizowany nisko względem posadzki budynku (mniej, niż 2 metry).

Urządzenie z zamkniętą komorą spalania może być użyte jako wkład w istniejącym bądź nowym kominku. Jeżeli zostanie do tego wykorzystany istniejący przewód spalinowy, to przed instalacją powinien on zostać oczyszczony i sprawdzony przez kominiarza.

Certyfikat CE na to urządzenie jest ograniczony do systemów spalinowych wyspecyfikowanych przez dostawcę urządzenia i tylko z takimi systemami może być instalowane. Gwarancja na to urządzenie traci ważność jeśli jest ono (całkowicie bądź częściowo) zainstalowane przy użyciu innego systemu.

Powietrzno-spalinowy system koncentryczny może być zastosowany zarówno jako nowo wybudowany lub wykorzystujący istniejący komin.

To urządzenie jest zaprojektowane jako palenisko umieszczone na własnej konstrukcji powyżej poziomu posadzki. Dzięki temu nie wymaga dodatkowego cokołu chroniącego podłogę przed wysoką temperaturą.

Urządzenie nie może być instalowane bezpośrednio plecami do ściany z palnego materiału. Należy zastosować odstęp co najmniej 300mm między paleniskiem a ścianami zbudowanymi z palnych materiałów lub zastosować odpowiednią izolację termiczną.

Jeśli urządzenie zostanie zamontowane w otwartej niszy, to należy zapewnić minimalną odległość od niepalnych materiałów 50 mm.

Jeśli urządzenie zostanie zamontowane w zamkniętej przestrzeni, to należy zapewnić jej wentylację o powierzchni minimum 400 cm2.

Palenisko musi znajdować się co najmniej 280 mm od jakichkolwiek materiałów palnych.

Instalacja kominka

Po wybraniu lokalizacji kominka należy zainstalować przyłącze gazowe w pobliżu miejsca, w którym znajdzie się sterowanie kominki. Sterowanie kominka jest fabrycznie podłączone do urządzenia.

Urządzenie posiada regulowane nóżki, które należy ustawić i zabezpieczyć przed przystąpieniem do podłączenia spalinowego. W urządzeniu nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian oprócz ustawienia długości nóżek.

Urządzenie i system spalinowy powinien być umieszczony w odległości co najmniej 500 mm od jakichkolwiek palnych obiektów lub materiałów.

Z uwagi na to, że urządzenie posiada zamkniętą komorę spalania i posiada odpowiednie nóżki nie jest potrzebne zabezpieczenie podłogi przed paleniskiem.

Zabudowa kominki powinna być wentylowana otworami o łącznej powierzchni 400 cm² na wlot i co najmniej tyle samo na wylot powietrza.

Dookoła paleniska należy zachować odstęp 50mm.

Jeżeli nad paleniskiem będzie zamontowana półka należy zachować przerwę co najmniej 150 mm między otworem paleniska a półką.

W celu zapewnienia większej stabilności kominek można przymocować do tylnej ściany zabudowy używając do tego mocowań dostarczonych z kominkiem.

Konstrukcje szkieletu drewnianego

Przy instalacji kominki w budynkach wykonanych w technologii szkieletu drewnianego należy zwrócić szczególną uwagę, aby system spalinowy kominka nie kolidował z izolacją budynku.

Miejsca parkingowe i przybudówki

Jeżeli terminal spalinowy ma być zamontowany w zadaszonym miejscu parkingowym lub przybudówce powinny mieć one co najmniej 2 niezasłonięte boki. Odległość między najniższym miejscem dachu a terminalem powinna wynosić co najmniej 600 mm.

Piwnice, studnie świetlne i mury oporowe

Jeżeli terminal spalinowy ma być zainstalowany na ścianie poniżej poziomu terenu, studni świetlnej lub zewnętrznej przestrzeni uformowanej przez mury oporowe, to należy zapewnić warunki techniczne dla bezpiecznego rozpraszania się spalin w atmosferze przez cały czas. Terminal spalinowy w takich lokalizacjach nie powinien być montowany niżej, niż 1 metr od jej górnej krawędzi.

Wychodzące z terminala spaliny nie powinny stwarzać zagrożenia dla przylegających do nich elementów. Jeżeli ściana zewnętrzna budynku w miejscu wychodzenia terminala spalinowego jest wykonana z palnych materiałów, to należy ją zabezpieczyć blachą w promieniu 25 mm od zewnętrznych krawędzi terminala.

 

Terminal spalinowy umieszczony na ścianie zewnętrznej

dom odprowadzenie spalin

Wymiar   Lokalizacja Terminala Odległość (mm)
A*   Bezpośrednio pod otworem w ścianie zewnętrznej budynku 600
B   Nad otworem w ścianie zewnętrznej budynku 300
C   Obok otworu w ścianie zewnętrznej budynku 400
D   Poniżej rynny 300
E   Poniżej okapu 300
F   Poniżej zadaszenia miejsca parkingowego 600
G   Od rury spustowej 300
H   Od wewnętrznego lub zewnętrznego narożnika 600
I   Od poziomu gruntu, dachu lub balkonu 300
J   Od ściany naprzeciwko terminala 600
K   Od terminal na przeciwległej ścianie 600
L   Od otworu w zadaszonym miejscu parkingowym 1200
M   Pionowo od terminal na tej samej ścianie 1500
N   Poziomo od terminal na tej samej ścianie 300
P   Od pionowych elementów dachu 600
Q   Powyżej połączenia połaci dachowych 150

 

Lokalizacja terminala spalinowego na dachu

“Odległość” = minimalna odległość umieszczenia terminala niezbędna do uniknięcia niepożądanych efektów związanych z:

A. Systemem wentylacji budynku;

B. Czerpnią powietrza grzewczego, gdy powietrze jest czerpane przez pomieszczenie mieszkalne.

C. Otwieralnym oknem zamieszkałego pokoju, toalety lub łazienki.

W celu uniknięcia niepożądanych efektów Odległość: wylot ­ A,B lub C
   
Na tym samym poziomie dachu >6 m (*)
Na różnych poziomach dachu >3 m (*) (**)
Przy ścianie położonej poniżej >2 m (**)
Przy krawędzi płaszczyzny powyżej >6 m (***)

 

(*) Jeżeli wymagana odległość nie może być zachowana, to mają zastosowanie reguły dotyczące wylotu

(**) Jeśli wylot jest umieszczony co najmniej 1 metr wyżej, niż wlot lub otwieralne okno.

(***) Jeśli wymagana odległość nie może być zachowana, to wylot należy umieścić co najmniej 1 m powyżej najwyższej fasady/dachu.

Uwagi dotyczące terminala pionowego (C31).

Przy zakończeniu terminalem pionowym (klasyfikacja 31) należy ograniczyć wylot spalin wewnątrz komory paleniska kominka używając dostarczonego w zestawie deflektora.

Minimalna odległość pionowa

Terminal dachowy może być umieszczony na minimalnej wysokości 1 m.

 

System koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych

Poniższe rysunki identyfikują elementy systemu powietrzno-spalinowego, które mogą być użyte przy instalacji kominka. W przypadku adaptacji istniejącego komina zamiast przewodów sztywnych można użyć systemu elastycznych przewodów stalowych.

 

 rury 1rury 2

rury 3rury 4

rury 5rury 6

rury 7rury 8