Skip to main content

Ta instrukcja powinna pozostać u Klienta.

Informacje ogólne

To urządzenie nie może być jedynym źródłem ogrzewania w domu.

UWAGA – KOMORA PALENISKA POWINNA BYĆ OTWIERANA I SERWISOWANA TYLKO PRZEZ UPRAWNIONEGO INSTALATORA URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Przed zainstalowaniem i użyciem kominka proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku awarii kominka zawsze proszę podawać jego model i numer seryjny. Dokument zakupu stanowi gwarancję do reklamacji.

Kominek musi być instalowany przez uprawnionego instalatora w zgodzie z lokalnymi przepisami. Instalator powinien sprawdzić szczelność przewodów doprowadzających gaz i szczelność systemu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania. System odprowadzenia spalin musi być wykonany zgodnie z lokalnymi przepisami. Kominek jest urządzeniem gazowym z zamkniętą komorą spalania o stałej lokalizacji, bez wyciągu, o stratach kominowych większych, niż 17%. Spaliny niekondensujące.

Kominek gazowy nagrzewa się podczas pracy. Ogień wewnątrz kominka wydziela silne promieniowanie cieplne. W czasie pracy kominka powierzchnia szyby bardzo się nagrzewa i dotykanie jej grozi poparzeniem. Dlatego też należy zadbać o bezpieczeństwo przebywających w pobliżu dzieci i osób nieświadomych tego. Kominka nie wolno umieszczać na lub obok palnych materiałów. 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Palenisko kominka wyłożone jest ceramiczną imitacją, która wykonana jest z ogniotrwałych włókien. Mogą one powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych. Dlatego też przy manipulowaniu tymi elementami zalecamy użycie odkurzacza z filtrem HEPA w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń w otoczeniu kominka. Wymieniając jakiekolwiek ceramiczne elementy wyłożenia paleniska zalecamy, aby usunięte elementy umieścić w polietylenowych torbach z napisem „Odpady z ogniotrwałych włókien ceramicznych”. Nie są to materiały niebezpieczne dla zdrowia i nie wymagają specjalnego sposobu utylizacji.

Kominek wyposażony jest w zabezpieczenie w postaci stałego płomienia kontrolnego, który umieszczony jest w przedniej części paleniska. Nie wymaga on wstępnego ustawienia przez instalatora. Nie należy go odłączać a przy konieczności wymiany należy używać tylko oryginalnych części. Po zakończeniu pracy kominek należy całkowicie wyłączyć (łącznie z płomieniem kontrolnym). Zaoszczędzi to gaz i zabezpieczy palenisko przed korozją.

To urządzenie jest przystosowane zarówno do gazu ziemnego jak i LPG. Po zakupie może być zasilane tylko jednym z tych typów gazów – wyspecyfikowanym na tabliczce znamionowej. Aby zmienić typ gazu proszę skontaktować się z Instalatorem odpowiedzialnym za instalację tego urządzenia.

To urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane aby spełnić standardy użyteczności, wydajności i bezpieczeństwa. Powinien zostać zainstalowany przez certyfikowanego instalatora urządzeń gazowych zgodnie z niniejszą instrukcją oraz lokalnymi przepisami budowlanymi. Instalator powinien zapoznać Państwa z zasadami bezpiecznego użytkowania kominka oraz umieścić tabliczkę znamionową urządzenia w dostępnym miejscu.

Ten kominek został zaprojektowany jako wydajne urządzenie grzewcze. Z tego powodu wszystkie jego elementy – za wyjątkiem sterowania – nagrzewają się podczas pracy i nie powinny być dotykane.

Szyba i rama urządzenia chronią przed bezpośrednim działaniem ognia. Nie chronią natomiast przed oparzeniem. Powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.

Ciepło oddawane przez to urządzenie może wpłynąć na znajdujące się w jego pobliżu materiały. Zasłony nie powinny być umieszczane bliżej, niż 30 cm od kominka.

To urządzenie nie jest zaprojektowane jako suszarka i nie należy go używać w tym celu. Ubrania i inne łatwopalne artykuły umieszczone bliżej, niż 30 cm od kominka mogą ulec zniszczeniu.

To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane zgodnie z lokalnymi przepisami kraju instalacji.

Przed instalacją należy się upewnić, że jest ono przystosowane do typu gazu (rodzaju i ciśnienia), którym będzie zasilane. Typ gazu urządzenia jest zaznaczony na jego tabliczce znamionowej.

Dzięki termo-elektrycznemu płomieniowi kontrolnemu urządzenie jest w pełni zabezpieczone przed nieprzewidzianym wydostaniem się gazu z głównego palnika.

Ceramiczne elementy wypełniające palenisko nie powinny przesłaniać płomienia kontrolnego. Należy upewnić się, że płomień kontrolny pali się swobodnie nad głównym palnikiem. Tylko dzięki temu zapewnimy prawidłowe zapalanie się głównego palnika. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Aby zapewnić bezpiecznie funkcjonowanie kominka poninien on być corocznie serwisowany przez uprawnionego serwisanta. Corocznie należy również sprawdzić system odprowadzenia spalin i terminal powietrzno-spalinowy.

Urządzenia nie należy uruchamiać jeśli jego szyba bądź panele są pęknięte, otwarte lub wyjęte.

Uwaga:  Ponieważ urządzenie jest źródłem ciepła powoduje ono cyrkulację powietrza. Z tego powodu nie powinno być używane bezpośrednio po zakończeniu budowy lub remontu domu. Naturalna cyrkulacja powietrza spowoduje że wilgoć, lotne składniki farb i materiałów budowlanych oraz pyły będą się osadzały na chłodnych powierzchniach kominka.

Bezpośrednio po dostarczeniu kominka proszę sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia szkód należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i poinformować o tym Państwa dostawcę.

 

Pierwsze rozpalenie

Kominek pokryty jest warstwą farby odpornej na wysoką temperaturę. Przy pierwszym rozpaleniu wypala się ona dając nieprzyjemny zapach. Nie jest to niebezpieczne. Aby przyśpieszyć ten proces włącz Kominek na kilka godzin ustawiając płomienie na maksymalny ogień. Po pierwszym rozpaleniu na wewnętrznej stronie szyby może się pojawić lekki osad będący produktem wypalania się farby. Należy go usunąć odpowiednim środkiem do czyszczenia Kominków.

Konserwacja

Jeśli z jakiegoś powodu płomień kontrolny zgaśnie, należy odczekać 5 minut przed ponownym uruchomieniem kominka.

Urządzenie nie może być uruchamiane bez założonej frontowej szyby.

Nie jest dozwolone umieszczanie palnych materiałów na ceramicznych elementach wypełniających palenisko.

Ułożenie ceramicznych elementów wypełniających palenisko nie powinno być zmieniane.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać łatwopalnych materiałów (nylonowe ubrania, palne płyny).

Należy się upewnić, że przebywające w pobliżu dzieci lub inne osoby nieświadome działania kominka są nadzorowane kiedy Kominek jest włączony.

Aby chronić w/w osoby przed oparzeniami należy używać kominkowych ekranów ochronnych. 

Unikaj czynników, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza kurzem, pyłem i sadzą.

Regularnie odkurzaj pomieszczenie, w którym znajduje się kominek.

Jeśli szyba pęknie powinna zostać niezwłocznie wymieniona przed ponownym rozpaleniem kominka.
 
Jeśli na kominek rozleje się jakiś płyn, to należy kominek niezwłocznie wyłączyć, a po wystygnięciu wyczyścić. Do czyszczenie nigdy nie używaj środków, które mogą spowodować zarysowanie, albo środka do czyszczenia kominków. Używaj jedynie suchej, czystej szmatki. W razie konieczności Twój lokalny dostawca będzie mógł zaopatrzyć Cię w odporny na temperaturę lakier.
 
Ważne wskazówki przy ogrzewaniu gazowym lub opalaniu drewnem.

Zapobiegnij przebarwieniu ścian i sufitu!

W powietrzu każdego pomieszczenia mieszkalnego znajduje się kurz i pył. Nawet, jeśli jest ono codziennie odkurzane! Jest to dobrze widoczne patrząc pod słońce. Ogrzewając pomieszczenie powodujemy ruch konwekcyjny powietrza a zarazem drobnych cząstek w nim zawartych. Jeśli powietrze w pomieszczeniu zawiera dużą ilość takich cząstek, ich ruch spowoduje przebarwienia ścian i sufitu!

Jak można tego uniknąć?

  • W nowych budynkach odczekaj, co najmniej 6 tygodni zanim zaczniesz palić w kominku.
  • Wilgoć budowlana musi zupełnie zniknąć z podłogi, ścian i sufitu.
  • Pomieszczenie, w którym znajduje się kominek musi być dobrze wentylowane.
  • Należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodną z lokalnymi przepisami budowlanymi.
  • Należy ograniczyć używanie świec, lamp olejowych czy innych elementów powodujących powstawanie cząstek sadzy. Otwór otwartego paleniska powinien być jak najmniejszy.